Privacy

Privacyverklaring Reboeka | Boekhouder Noordwijk

In deze privacyverklaring legt Reboeka, gevestigd te (2201 WV) Noordwijk aan de Branding 12 met KvK-nummer 58500367, uit welke persoonsgegevens Reboeka verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Reboeka respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://reboeka.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Reboeka worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als klant noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. Reboeka houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Reboeka, of wanneer u anderszins contact heeft met Reboeka, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Reboeka, legt Reboeka de door u opgegeven gegevens vast.

Reboeka bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het verzorgen van diverse aangiften en betalingsgegevens.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Reboeka gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met het verzorgen van uw boekhouding en indien van toepassing, loonadministratie;
  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met het verzorgen en doen van aangiften inkomsten- of vennootschapsbelasting, aangiften loonheffing en diverse aanvragen met betrekking tot toeslagen.
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Reboeka of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Reboeka naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Reboeka kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Reboeka raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Reboeka maakt geen gebruik van cookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Reboeka door het sturen van een e-mail naar: Rene@reboeka.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Reboeka omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook mailen bovenstaand adres.

Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Reboeka behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.