Aanvullende regelingen ivm Corona


De overheid probeert met man en macht de bedrijven op de been te houden die het meest getroffen zijn door de Corona-crisis. En met recht, want het bedrijfsleven is immers de motor van onze economie.

Na het 1e pakket steunmaatregelen is een vervolgpakket gekomen waar U als ondernemer wellicht gebruik van kunt maken. Dit vervolgpakket loopt tot 1 oktober 2020.

Een kleine greep uit het pakket:

1. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Verwacht U het 2e en 3e kwartaal 2020 ten opzichte van dezelfde perioden 2019 een omzetdaling van tenminste 30% en zijn uw vaste lasten (zonder loonkosten) over de periode 1 juni t/m 30 september tenminste Eur 4.000, dan kunt U afhankelijk van uw SBI code, in aanmerking komen voor deze regeling. Voor meer informatie zie deze link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden.

Heen handig om te zien of U in aanmerking komt voor deze regeling is de Adviestool TVL van de KVK, waarbij U na het invullen van een aantal vragen, kunt zien of U in aanmerking komt voor de regeling en ook voor welk bedrag. Meer informatie via deze link https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool.

2. De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0). Heeft U personeel in dienst en verwacht U over een periode van 4 maanden tov vorig jaar een omzetverlies van tenminste 20%, dan kunt U wellicht in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Aanvragen kan van 6 juli tot en met 31 augustus bij het UWV.

Voor deze en meer regelingen, zie bijgaande link https://www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/

Natuurlijk kunt U ook met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Besparen op accountantkosten


Nu het Corona-virus verminderd is en de maatregelen meer en meer versoepelt worden, wordt het tijd om een tussentijdse balans op te maken.

Wat heeft de Corona-crisis voor impact gehad, heb ik alles eraan gedaan wat in mijn vermogen ligt, of kan ik nog meer doen? Dit zijn zaken die menig ondernemer zichzelf heeft afgevraagd.

Dat de Corona-crisis voor veel ondernemers voor een grote deuk in het ondernemersvermogen heeft gezorgd, mag duidelijk zijn. Het wordt vanaf nu pas op de plaats maken, voorzichtig zijn met investeringen en de kosten onder de loep te nemen.

Kijkt U ook naar de kosten die U kwijt bent voor uw accountant? Veel middelgrote accountantskantoren hebben een grote overhead met dure fiscalisten in dienst die U niet nodig hebt, maar wel voor betaalt! Een accountantsverklaring is voor veel ondernemingen ook helemaal niet nodig en heeft vaak geen toegevoegde waarde.

U kunt waarschijnlijk veel besparen op deze kosten.

Neem eens contact met mij op om vrijblijvend van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Reboeka, René Altena
Aanslag ontvangen, wat nu?


Veel ondernemers hebben hun aanslag inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet over 2019 ontvangen die ze moeten voldoen voor begin juli. Juist in deze Corona-tijd komen deze aanslagen zeer ongelegen.

Wat kun je eraan doen?

Bij de belastingdienst is de mogelijkheid nu om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen, waardoor je de betaling van de aanslagen 3 maanden mag uitstellen.

Meer informatie via deze link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Heb je nog meer tijd nodig, dan kun je schriftelijk om uitstel vragen. Meer informatie hierover en over nog meer mogelijkheden, tref je aan via deze link : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Sterkte in deze bizarre tijd!
Tozo regeling ook voor nieuwe zzp ‘ers


Naar aanleiding van de Corona-crisis heeft de overheid besloten om nu ook TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) te verlenen voor nieuwe zzp’ers, die dit jaar begonnen zijn met hun bedrijf. Voorwarde is wel dat dit bedrijf aangemeld is bij de kamer van koophandel voor 17 maart van dit jaar.

TOZO kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin de ondernemer woont. Meer informatie via deze link.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Corona update zzp’ers


Veel vragen komen nog steeds binnen van zzp ‘ers met waar ze recht op hebben a.g.v de Corona-crisis, waardoor velen weinig of helemaal geen inkomen ontvangen.

De overheid heeft voor deze groep zelfstandigen de TOZO regeling bedacht, (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen Zonder personeel). Deze regeling vraagt men aan in de gemeente waarin men woont.

Meer informatie hierover treft U via deze link

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Zzp’ers en Corona: BBZ versoepeld


Zoals eerder gemeld in een nieuwsbericht kunnen Zzp’ers die getroffen zijn of worden door de Coronacrisis, uitstel van betaling aanvragen bij de belastingdienst voor hun aangifte omzetbelasting of inkomstenbelasting.

Ook zouden ze in aanmerking kunnen komen voor bijstandverlening in het kader van de regeling Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Er zaten daar wel enkele haken en ogen aan, zoals: Is het bedrijf levensvatbaar en vermogens-en partnertoets.

Daarin is nu een verandering in gekomen zoals vanmorgen te lezen was in het Leidsch Dagblad:

Per gemeente zal de verwerkingstijd verschillen. Ook voor zelfstandigen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, is er een regeling, de zogenaamde IOAZ regeling. Meer informatie op bovenstaande regelingen treft U aan via deze link.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Update maatregelen Coronavirus


Zo snel als het virus om zich heen kan verspreiden, zo snel zijn gelukkig nu ook de acties van de overheid, die er van alles aan doet om de werkgelegenheid te behouden.

De werktijdverkorting (WVT) wordt ingetrokken omdat deze niet snel genoeg en goed toepasbaar was op de huidige situatie.

In plaats daarvan is nu een tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen waardoor werkgevers medewerkers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en doorbetalen. Deze maatregel geldt vooralsnog voor 3 maanden.

Meer informatie treft U aan via deze link

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
In problemen door het Coronavirus, wat te doen?


Er is door de overheid naar aanleiding van de Corona-uitbraak een pakket maatregelen vastgesteld die ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt door het Coronavirus, te helpen. Maar wat zijn nu die die maatregelen en komt U als ondernemer wel hiervoor in aanmerking?

Dit zijn de maatregelen die U kunt nemen om de financiële gevolgen voor uw onderneming te beperken:

  1. Het is juist nu van belang om verstandig met uw geld om te gaan. Stel uitgaven en investeringen die vermeden kunnen worden, even uit.
  2. Bedrijven die als gevolg van het Coronavirus tijdelijk minder werk hebben, kunnen voor hun medewerkers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor niet-gewerkte uren. Voorwaarde is wel dat er voor minimaal 2 en maximaal 24 weken ten minste 20% minder werk voorhanden is en dat er een direct verband bestaat tussen het Coronavirus en de werkvermindering. De regeling is alleen bedoeld voor medewerkers die een vast aantal uur per week bij U werken en is in beginsel niet voor oproepkrachten en uitzendkrachten. Het kan zijn dat een oproepkracht al wat langer bij U werkt. Deze heeft dan het recht om te claimen dat hij of zij wekelijks voor zoveel uur wordt opgeroepen als dat hij of zij in de voorafgaande maanden gemiddeld heeft gewerkt. In dat geval is er ook sprake van een contract met een vast aantal uren per week en kan ook voor deze medewerker tijdelijk WW worden aangevraagd. Meer informatie treft U via deze link:  rijksoverheid.nl
  3. Als zzp’er kunt U geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt echter wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via deze link vindt U meer informatie over de Bbz
  4. Deze crisis zal mogelijke gevolgen hebben voor uw winstprognose voor 2020. U kunt hier nu al op anticiperen door de hoogte van de verwachte winst in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 naar beneden bij te stellen, waardoor uw geld in uw zak blijft.
  5. U kunt ook gebruik maken van betalingsregelingen van de belastingdienst. Zo kunt U kortdurend uitstel (maximaal 4 maanden en maximaal voor € 20.000) krijgen voor het betalen van uw aangifte omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting onder voorwaarde dat U steeds op tijd aangifte hebt gedaan, niet eerder uitstel van betaling hebt gekregen en er geen openstaande aanslagen voor een dwangbevel is uitgevaardigd. Dit regelt U telefonisch met de belastingdienst. Voor langdurend uitstel (maximaal 12 maanden) kunt U een schriftelijke aanvraag indienen bij de belastingdienst. Meer informatie hierover treft U aan via deze link. Ivm de Coronacrisis is het ook mogelijk om een verzoek in te dienen voor bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover treft U aan via deze link
  6. U kunt als bestuurder van uw BV, vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als uw onderneming haar belastingen en premies niet kan betalen en U dit niet tijdig meldt. Het gaat hierbij om loonheffingen, omzetbelasting en premies voor het bedrijfspensioenfonds. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het formulier van de belastingdienst via deze link
  7. U kunt verruiming van uw kredietfaciliteit bij uw kredietverstrekker aanvragen. De overheid wil mkb-bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen door het Coronavirus helpen door garant te staan voor leningen en heeft de zogenoemde Borgstelling BMKB uitgebreid. Samen met uw huisbankier kunt U een beroep doen op deze regeling om tijdelijk uw liquiditeitsprobleem ontstaan door deze crisis, op te heffen.

Voor zover de crisis U raakt wenst Reboeka U veel sterkte toe! Tot slot: Neem die maatregelen die nodig zijn om risico op besmetting van uzelf, uw familie en uw werknemers te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka
Reboeka, ook voor uw belastingaangifte 2019


Ieder jaar weer stress, de aangifte Inkomstenbelasting, met als klap op de vuurpijl die torenhoge rekening.

Dat is toch allemaal niet nodig!

Reboeka maakt de komende maanden speciaal tijd voor:

Belastingaangifte 2019

Reboeka, ook voor de particulier, vanaf € 40,00 incl BTW voor alleenstaanden, vanaf € 60,00 incl BTW voor samenwonenden!

Neem vrijblijvend contact met mij op.
Fijne feestdagen!


Reboeka wenst al haar relaties hele fijne feestdagen en een gezond en beregoed 2020!