In problemen door het Coronavirus, wat te doen?


Er is door de overheid naar aanleiding van de Corona-uitbraak een pakket maatregelen vastgesteld die ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt door het Coronavirus, te helpen. Maar wat zijn nu die die maatregelen en komt U als ondernemer wel hiervoor in aanmerking?

Dit zijn de maatregelen die U kunt nemen om de financiële gevolgen voor uw onderneming te beperken:

  1. Het is juist nu van belang om verstandig met uw geld om te gaan. Stel uitgaven en investeringen die vermeden kunnen worden, even uit.
  2. Bedrijven die als gevolg van het Coronavirus tijdelijk minder werk hebben, kunnen voor hun medewerkers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor niet-gewerkte uren. Voorwaarde is wel dat er voor minimaal 2 en maximaal 24 weken ten minste 20% minder werk voorhanden is en dat er een direct verband bestaat tussen het Coronavirus en de werkvermindering. De regeling is alleen bedoeld voor medewerkers die een vast aantal uur per week bij U werken en is in beginsel niet voor oproepkrachten en uitzendkrachten. Het kan zijn dat een oproepkracht al wat langer bij U werkt. Deze heeft dan het recht om te claimen dat hij of zij wekelijks voor zoveel uur wordt opgeroepen als dat hij of zij in de voorafgaande maanden gemiddeld heeft gewerkt. In dat geval is er ook sprake van een contract met een vast aantal uren per week en kan ook voor deze medewerker tijdelijk WW worden aangevraagd. Meer informatie treft U via deze link:  rijksoverheid.nl
  3. Als zzp’er kunt U geen beroep doen op werktijdverkorting. U kunt echter wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Via deze link vindt U meer informatie over de Bbz
  4. Deze crisis zal mogelijke gevolgen hebben voor uw winstprognose voor 2020. U kunt hier nu al op anticiperen door de hoogte van de verwachte winst in de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 naar beneden bij te stellen, waardoor uw geld in uw zak blijft.
  5. U kunt ook gebruik maken van betalingsregelingen van de belastingdienst. Zo kunt U kortdurend uitstel (maximaal 4 maanden en maximaal voor € 20.000) krijgen voor het betalen van uw aangifte omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting onder voorwaarde dat U steeds op tijd aangifte hebt gedaan, niet eerder uitstel van betaling hebt gekregen en er geen openstaande aanslagen voor een dwangbevel is uitgevaardigd. Dit regelt U telefonisch met de belastingdienst. Voor langdurend uitstel (maximaal 12 maanden) kunt U een schriftelijke aanvraag indienen bij de belastingdienst. Meer informatie hierover treft U aan via deze link. Ivm de Coronacrisis is het ook mogelijk om een verzoek in te dienen voor bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover treft U aan via deze link
  6. U kunt als bestuurder van uw BV, vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als uw onderneming haar belastingen en premies niet kan betalen en U dit niet tijdig meldt. Het gaat hierbij om loonheffingen, omzetbelasting en premies voor het bedrijfspensioenfonds. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken nadat de belastingen of premies moeten zijn betaald, schriftelijk worden gemeld. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het formulier van de belastingdienst via deze link
  7. U kunt verruiming van uw kredietfaciliteit bij uw kredietverstrekker aanvragen. De overheid wil mkb-bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen door het Coronavirus helpen door garant te staan voor leningen en heeft de zogenoemde Borgstelling BMKB uitgebreid. Samen met uw huisbankier kunt U een beroep doen op deze regeling om tijdelijk uw liquiditeitsprobleem ontstaan door deze crisis, op te heffen.

Voor zover de crisis U raakt wenst Reboeka U veel sterkte toe! Tot slot: Neem die maatregelen die nodig zijn om risico op besmetting van uzelf, uw familie en uw werknemers te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

René Altena – Reboeka